Loading ....
Przedszkole nr 250 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 250 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kinowa 10A
04-019 Warszawa
tel/fax: (22) 810 81 88
e-mail: P250@przedszkola.net.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada rodziców

 

Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola.

Wspólnie decyduje o tym, co dzieje się w przedszkolu, by interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców. Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki oraz zaspokajania potrzeb dzieci.
Do Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do danego oddziału.
Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, zgodny ze Statutem Przedszkola. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku, podczas zebrań grupowych rodziców.
W skład Rady Rodziców wchodzi 7 członków - po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.


Do kompetencji Rady Rodziców należą:

 1. Uchwalanie Regulaminu Rady.

 2. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

 3. Opiniowanie ewentualnego programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

 4. Opiniowanie ewentualnych projektów innowacyjnych, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola.

 5. Wydawanie opinii o pracy nauczyciela w związku z dokonywaniem oceny jego dorobku zawodowego za okres stażu.

 6. Przyjmowanie do wiadomości planu pracy oraz informacji o realizacji planu nadzoru przedstawione przez dyrektora.

 7. Opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację o charakterze edukacyjno-wychowawczym.

 8. Opiniowanie wprowadzania do organizacji pracy przedszkola dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 9. Opiniowanie wyboru oferty ubezpieczeniowej dzieci na dany rok szkolny.

 10. Występowanie do organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektora , Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

 11. Uczestniczenie w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora, komisji do spraw przyznawania nagród dla nauczycieli

 12. Uczestniczenie w pracy zespołu oceniającego, powołanego w sprawie odwołania się nauczyciela od otrzymanej oceny (przedstawiciele Rady).

 13. Współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych
  z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.

 14. Wnioskowanie w sprawie powołania Rady Przedszkola.

 

 

 1. Rada może ponadto:

 

 • Występować do organu stanowiącego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem
  o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela. Wnioski kierowane przez Radę mają dla organu charakter wiążący;

 • Z własnej inicjatywy oceniać sytuacje oraz stan placówki i występować z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę;

 • W celu wspierania działalności przedszkola gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł;

 • Porozumiewać się z innymi Radami Rodziców, ustalając zasady i zakres współpracy;

Pokaż informacje o artykule