Loading ....
Przedszkole nr 250 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 250 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kinowa 10A
04-019 Warszawa
tel/fax: (22) 810 81 88
e-mail: P250@przedszkola.net.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w przedszkolu.

 

 1. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 

 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

 

 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu I i II semestru oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego przedszkole, z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

 1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego
  o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

 1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Przedszkola.

 

 1. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci
  lub ich rodziców, a także innych pracowników placówki.

 

 1. Rada Pedagogiczna, we współdziałaniu z dyrektorem opracowuje i wdraża wewnątrzprzedszkolny system zapewniania jakości.

 

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1. uchwalanie Statutu Przedszkola,

 2. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków.

 

14. Rada Pedagogiczna opiniuje:

 1. organizację pracy przedszkola,

 2. projekt planu finansowego przedszkola,

 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 4. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom
  stałych prac, zajęć i dodatkowych czynności w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych,

 5. programy wychowawczo – dydaktyczne wchodzące w skład przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego;

 

15. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu
z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Pokaż informacje o artykule