Loading ....
Przedszkole nr 250 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 250 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kinowa 10A
04-019 Warszawa
tel/fax: (22) 810 81 88
e-mail: P250@przedszkola.net.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor

 

Dyrektor  Przedszkola nr 250 ,,Akwarelka"

mgr  Iwona Skorupa

 22 810-81-88

Dyrektor przedszkola realizuje następujące zadania:

 

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

 2. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym,

 3. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 4. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem,

 5. inspiruje nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnych
  z potrzebami przedszkola,

 6. zapewnia nauczycielom warunki do prawidłowego przebiegu stażu,

 7. dokonuje oceny nauczycieli, a także nadaje stopień awansu zawodowego nauczycielom stażystom na nauczyciela kontraktowego,

 8. uczestniczy w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy ustalaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela,

 9. określa ramowy rozkład dnia w przedszkolu na wniosek Rady Pedagogicznej,

 10. powiadamia z początkiem roku szkolnego odpowiednie szkoły podstawowe
  o spełnianiu przez dzieci obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w jego placówce,

 11. przewodniczy Radzie Pedagogicznej; realizuje uchwały Rady Pedagogicznej
  i Rady Rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji,

 12. wstrzymuje wykonanie wszelkich uchwał niezgodnych z przepisami prawa,

 13. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 14. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

 15. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

2.   Dyrektor przedszkola może podjąć decyzje o skreśleniu dziecka z listy
w przypadkach określonych w Statucie placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

3.   Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Decyduje w sprawach pracowniczych w szczególności dotyczących:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
  i innym pracownikom przedszkola,

 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

 4.  W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców

 

 

 

Pokaż informacje o artykule