Loading ....
Przedszkole nr 250 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 250 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kinowa 10A
04-019 Warszawa
tel/fax: (22) 810 81 88
e-mail: P250@przedszkola.net.pl
Strona główna => Władze i pracownicy => Nauczyciele

 

Nauczyciele:


W przedszkolu zatrudnionych jest 8 nauczycieli w tym logopeda.
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników określa Statut Przedszkola.
Szczegółowe obowiązki nauczycieli,określa dyrektor, przedstawiając je pracownikom na piśmie.


Zadania i obowiązki nauczycieli:

a) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującym programem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
b) wspieranie rozwoju psychomotorycznego dziecka, jego zaciekawień
i predyspozycji,
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, w tym prowadzenie diagnozy gotowości szkolnej dzieci.
d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod wychowania i nauczania,
e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w przedszkolu, odpowiedzialność za dzieci poza terenem placówki – w czasie wycieczek, spacerów oraz w czasie pokonywania drogi na dodatkowe zajęcia organizowane poza placówką przedszkolną,
f) planowanie swojego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
g) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych,
h) troska o estetykę pomieszczeń przedszkolnych: sal, szatni i korytarza (dekoracje, tablice ogłoszeń dla rodziców),
i) rozpoznawanie oraz minimalizowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
j) realizacja zaleceń dyrektora, wicedyrektora i osób kontrolujących,
k) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień
i uchwał,
l) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, dydaktycznym, kulturalnym, rekreacyjno – sportowym,
m) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających
z bieżącej działalności placówki.

1. Nauczyciel w realizacji programu wychowania przedszkolnego ma prawo do swobody               stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród         uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne.

2. Nauczyciel zobowiązany jest dokumentować przebieg działalności wychowawczo –

    dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obowiązany jest prowadzić:


a) dziennik zajęć,
b) miesięczne plany pracy,
c) arkusze obserwacji, (obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci),
d) diagnozę gotowości szkolnej dzieci,
e) dokumentację współpracy z rodzicami,
f) dokumentację własnych osiągnięć,
g) inną dokumentację wynikającą z bieżących potrzeb.

6. Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony :
a) Dyrektora przedszkola,
b) Rady Pedagogicznej,
c) opiekuna  - konsultanta wyznaczonego do odbycia stażu,
d) doradcy metodycznego,
e) psychologa, logopedy,
f) instytucji oświatowych,
g) wyspecjalizowanych placówek oświatowych i instytucji naukowych.

7.  Nauczyciel współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania     i          edukacji dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości            
zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym              oddziale oraz uzyskiwania przez nich (i od nich) informacji dotyczących dziecka, jego                  zachowania i rozwoju.

8.    Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków.

Utrzymuje stały kontakt i współdziała z rodzicami dzieci w celu:


a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, aby proces ten ujednolicić,
c) wspierania osiągnięć, uzdolnień i zainteresowań wychowanków, oraz łagodzenia trudności, jakie występują u dzieci,
d) włączania rodziców w działalność przedszkola.

9. Przedszkole wspiera rodzinę w jej funkcjach opiekuńczo – wychowawczych
    i uwzględnia oczekiwania edukacyjne rodziców.

10. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w           
celu skutecznego oddziaływania wychowawczego i edukacyjnego na dziecko,  w celu                 ujednolicania oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych domu i przedszkola.


Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta    z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami).


Zadania nauczyciela – logopedy:

a) badanie diagnostyczne dzieci kwalifikujące je do terapii logopedycznej,
b) systematyczne prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi w formie pracy indywidualnej, zespołowej i grupowej,
c) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) prowadzenie doradztwa dla nauczycieli i rodziców,
e) współdziałanie z Radą Pedagogiczną w realizacji zadań statutowych przedszkola.

Pokaż informacje o artykule