Loading ....
Przedszkole nr 250 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 250 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kinowa 10A
04-019 Warszawa
tel/fax: (22) 810 81 88
e-mail: P250@przedszkola.net.pl

Przedszkole nr 250 „Akwarelka” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p250.info-bip.pl/

Data publikacji strony 2011-05-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2011-05-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. 
Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Część plików jest niedostępna cyfrowo (skany dokumentów, mapka, brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data sporzadzenia deklaracji 2021-03-24.Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-09-22. Data ostatniego przeglądu 2021-03-24

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Skorupa, e-mail: p250@edu.um.warszawa.pl. Numer telefonu: 22 810-81-88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.]

Przedszkole znajduje się w jednopiętrowym budynku położonym na osiedlu "Kinowa" przy ul. Kinowej 10a w Warszawie.

Budynek jest użytkowany do celów dydaktycznych dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Budynek znajduje się w ewidencji zabytków.

 

Sposób dojazdu

Dojścia piesze są od ulic: Kinowej, Rozłuckiej, T.Sygietyńskiego.

Oznakowane przejście dla pieszych znajduje się przy ul. Kinowej. 

Pozostałe przejścia nie są oznakowane. Przejścia nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej  / wibracyjnej, oznaczeń dotykowych.

Chodniki dla pieszych nie mają wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 100 m :

WALEWSKA 01 (  kierunek CH Reduta  autobus nr 158)

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości  700 m:

 Al. Waszyngtona przystanek Kinowa ( kierunek Gocławek tramwaje nr 9, 24) Waszyngtona przystanek Kinowa kierunek ( Okęcie, nowe Bemowo nr 9, 24).

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Placówka nie dysponuje parkingiem.

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się przed budynkiem przedszkola na parkingu osiedlowym. 

Na ww. parkingu nie ma wyznaczonego miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością.

 

Opis dostępności wejścia do budynku.

Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia, a sam budynek czytelnie oznakowany.

Wejście na teren przez furtkę otwieraną wideodomofonem.

Furtka wejściowa na teren przedszkola znajduje się przy wyłożonym kostką brukową chodniku publicznym o szerokości 155 cm

Szerokość furtki wynosi 100 cm. Furtka otwiera się w stronę budynku przedszkola / do wewnątrz / na szerokośc umozliwiającą wjazd osobom z trudnościami w poruszaniu się.

Przed schodami wejściowymi znajduje się wyłożona kostką brukową przestrzeń wystarczająca do manewrowania.

Zainstalowane są zewnętrzne lampy oświetleniowe. 

Do Przedszkola prowadzą schody wejściowe. Poprowadzono w linii prostej.

Parametry techniczne schodów :

-  ilość stopni 8

-  szerokość użytkowa schodów 190 cm; 

-  szerokość stopnia 190 cm, wysokość 12 cm, głębokość 41 cm;

Schody nie zawężają trasy wolnej od przeszkód w ciągu pieszym, przy którym się znajdują.

Na krawędziach stopni / rozpoczęcie i zakończenie/ są naklejone taśmy kontrastujące z kolorem posadzki.

Schody z obu stron ograniczone są murowaną balustradą.

Schody zostały wyposażone z jednej strony w nieprzedłużoną poręcz.

Pochwyt znajduje się na wysokości 100 cm. Odstęp od ściany 4,5 cm.

Nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.

Parametry techniczne drzwi wejściowych

- szerokość drzwi w świetle ościeżnicy  97 cm

- brak progu wejściowego;

- skrzydło drzwiowe otwiera się na zewnątrz budynku; 

Pomiędzy schodami a drzwiami wejściowymi jest przestrzeń wyłożona terakotą o wymiarach 3,4 x 3,3 cm.

 

Opis dostępności budynku

Do pomieszczeń zlokalizowanych na poziomach: piwnica  i pierwsze piętro prowadzą schody.

W ramach jednej kondygnacji budynku nie ma zmian poziomów. 

Szerokość wejść do pomieszczeń biurowych wynosi 80 cm.

W wejściach do pomieszczeń biurowych nie ma progów.

Drzwi nie są wyróżnione przy pomocy kontrastowego oznaczenia

Szerokość drzwi do sal dydaktycznych wynosi 80-90 cm.

W wejściach nie ma progów. 

Drzwi nie są wyróżnione przy pomocy kontrastowego oznaczenia.

Na piętro prowadzą schody. Poprowadzono w linii prostej.

Szerokość użytkowa schodów 112 cm

Liczba stopni 22 11/11

Wysokość pierwszego stopnia 20 cm pozostałych 14,5 cm.

Schody od strony przestrzeni otwartej zaopatrzone są w balustradę ażurową o wysokości 110 cm.

Pochwyty znajdują się na wysokości 50 i 100 cm.

Do szatni prowadzą wejścia przez berierkę drewnianą.

Jedno o szerokości 80 cm, drugie 75 cm.

Z korytarzy wchodzi się do szatni oraz sal dydaktycznych.

W obiekcie nie ma toalety/toalet dla osób z niepełnosprawościami.

W przedszkolu nie ma wydzielonych stref kontroli.

Nie ma : windy, pochylni, szyn najazdowych, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.  

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Zainstalowano system oświetlenia ewakuacyjnego.

Brak informacji dotykowej o drogach ewakuacji i dotykowego planu ewakuacji .

W budynku nie ma dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego. Zapewnia się powiadamianie w sposób przyjęty w placówce.

Na wyposażeniu nie ma dodatkowego wyposażenia wspomagającego ewakuację osób z niepełnosprawnością.

Z uwagi na specyfikę placówki nie udziela się, poza wizualną informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W przypadku niemożności dotarcia osoby z niepełnosprawnością do właściwej komórki Przedszkola, istnieje możliwość zmiany organizacji funkcjonowania podmiotu oraz wsparcia i obsługi w niezbędnym dla ww. osoby zakresie przez pracownika merytorycznego po uprzednim zdefiniowaniu i zgłoszeniu potrzeb u pracownika przedszkola / osobistym lub telefonicznym /.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dyrektor jednostki dopuszcza wstęp osobie z psem asystującym/ psem przewodnikiem  po uprzednim ustaleniu  koniecznego do załatwienia sprawy miejsca przebywania ww osoby na terenie placówki. Pies asystujący/ przewodnik powinien być na smyczy.Opiekun psa powinien posiadać certyfikat potwierdzającego status psa asystującego/ przewodnika  i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 

Przedszkole zapewnia obsługę osobom z niepełnosprawnością z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/ środków wspierających komunikowanie się:

- kontakt telefoniczny  22 810 81 88

- kontakt korespondencyjny  Przedszkole nr 250 ,,Akwarelka”

                                                04-019 Warszawa

                                                ul. Kinowa 10a

- przesyłanie wiadomości e-mail   p250@edu.um.warszawa.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

 RAPORT O STANIE DOSTEPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

 - plik do pobrania 

 

Pokaż informacje o artykule