Loading ....
Przedszkole nr 250 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 250 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kinowa 10A
04-019 Warszawa
tel/fax: (22) 810 81 88
e-mail: P250@przedszkola.net.pl

Przedszkole jest publiczną placówką oświatową.

Działa na podstawie:

Ustawy Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.) 

5. Ustawie z 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzajace ustawę - Prawo Oswiatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60)

5. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tj. Dz. U z 2016r. poz. 1943. z późn. zm.).

6. Rozporzadzeniami wykonawczymi Ministra Edukacji Narodowej.

 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji  

 

Zadania przedszkola

  1.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

  2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

  3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

  4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

  5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

  6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 356 2

  7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

  9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

  10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

  11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

  12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

  13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

  14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

  15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

  16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

  17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.   

 


Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, wzbogacanego programami własnymi , zatwierdzanymi w trybie przewidzianym przepisami prawa.

 

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych placówki, a w szczególności:

 

1.Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu oraz w    trakcie zajęć poza terenem przedszkola; 

2.Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i      psychicznym; 

3. Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.;

4.Współpracuje z rejonową Poradnią psychologiczno – pedagogiczną;

Zatrudnia specjalistów ( logopedę).

 

Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiska, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

 

 1.   stymuluje rozwój dzieci;

 2.   otacza dzieci opieką logopedyczno- psychologiczną; 

 3.   ułatwia kontakt z poradnią psychologiczno – pedagogiczną; 

 4.   przyzwyczaja do racjonalnego trybu życia; 

 
W ramach posiadanych możliwości, przedszkole organizuje i udziela wychowankom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom pomoc psychologiczną i pedagogiczną poprzez:

      1.  diagnozowanie środowiska wychowanków 

      2.  rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb każdego dziecka                 i umożliwianie ich zaspokajania;

       3.  rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;

        4.  wspieranie dziecka uzdolnionego i wspieranie dziecka z trudnościami;

       5. podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu                         wychowawczo – dydaktycznego przedszkola; 

       6. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród przedszkolaków,                             nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) dziecka; 

       7. wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne i                          dostosowywanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu                        nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka oraz wspieranie rodziców (prawnych                        opiekunów) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 

Pokaż informacje o artykule