Loading ....
Przedszkole nr 250 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 250 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kinowa 10A
04-019 Warszawa
tel/fax: (22) 810 81 88
e-mail: P250@przedszkola.net.pl

Organizacja przedszkola.

Przedszkole jest czynne w godz 6:30- 17:30.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy ustalonej przez organ prowadzący.

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

 1. czas pracy poszczególnych oddziałów,

 2. ilość etatów pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

 3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

 4. czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.


Arkusz organizacyjny przedszkola, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.


Szczegółowe kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola określają odrębne przepisy.

Przyjmowanie dzieci do przedszkola usprawnia elektroniczny system ewidencji podań i wspomagania zapisu.

System elektronicznej ewidencji podań dotyczy dzieci, które rozpoczynają edukację przedszkolną.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola nie uczestniczą w zapisie elektronicznym.

Rodzice dzieci już uczęszczających zgłaszają dyrektorowi potwierdzenie uczęszczania dziecka do placówki w kolejnym roku szkolnym.

Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Biuro Edukacji.

Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą zgłosić się do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie dyrektor umożliwi im zapis elektroniczny.

Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci :

 1. dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci

 2. dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy

 3. dzieci z rodzin zastępczych

 4. dzieci z rodzin wielodzietnych


Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25 dzieci

Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125.

W placówce jest łącznie 5 oddziałów dla dzieci od 3-ch do 5 lat.


Do realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkole posiada:

 1. cztery sale dla poszczególnych oddziałów

 2. salę gimnastyczno - rekreacyjną

 3. pokój logopedy

 4. szatnię dla dzieci

 5. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze

 6. kuchnię z zapleczem


Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.

Przedszkole, w miarę możliwości, zapewnia odpowiednie i bezpieczne wyposażenie sal dziecięcych i ogrodu przedszkolnego.

Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorodne formy, wspierające poznawanie otoczenia społeczno – przyrodniczego oraz aktywnie uczestniczy w organizacji imprez i akcji charytatywnych. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań, potrzeb oraz możliwości i umiejętności, jakimi dysponują dzieci.

Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej Przedszkola .

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez Radę Pedagogiczną , uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń podstawy programowej oraz oczekiwań rodziców.

 

Przedszkole organizuje dodatkowe zajęcia dla dzieci, takie jak :

 1. zajęcia umuzykalniające

 2. zajęcia z nauką języka angielskiego


 

 

 

 

 

Pokaż informacje o artykule